Наказателно право

Адвокатската кантора има дългогодишен и богат опит и оказва правна помощ и защита, изразяваща се в процесуално представителство, защита и съдействие в досъдебната фаза на наказателния процес на обвиняеми и пострадали; процесуално представителство, защита и съдействие на подсъдими, частни обвинители и граждански ищци в съдебна фаза наказателния процес при дела от общ характер; процесуално представителство, защита и съдействие на подсъдими, тъжители и граждански ищци при дела от частен характер. Кантората осъществява и защита в производствата по искане за налагане и изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража“, както и в производствата по налагане на други мерки за процесуална принуда.

Кантората предлага високо квалифицирани правни консултации по наказателни дела, изразяващи се в проучване на делото и даване на мнение по него. Изготвя тъжби до прокуратура, полиция и съдилищата в Република България. Обжалва незаконосъобразните и неправилни актове ( в това число постановления, определения, присъди, решения) на прокуратурата и съдилищата и съдейства с всички възможни правни средства за защита на правата и законните интересите на своите клиенти, съобразно действащата Конституция на Република България (КРБ), Наказателния Кодекс (НК), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), Закона за министерството на  вътрешните работи (ЗМВР), Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА), Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) и други.