Имотно право

При нас ще откриете всякакви видове адвокатски услуги и по-специално – адвокат недвижими имоти. Кантората предлага правни и консултантски услуги, свързани с водене на имотни дела пред съд, уреждане на вещно-правни въпроси. Предоставяме адвокатска помощ при регулирането на отношенията между страните по една сделка с недвижими имоти. Осигуряваме правно представителство пред Нотариус и произвдство по оспорване на Нотариални актове и нотариални дела.

В екипа ни има адвокати в областта на инвестициите на чуждестранни фирми, вещно-правни дела и делби на недвижими имоти. Съдействаме при имуществени спорове между наследници и роднини. Осигуряваме адвокатска помощ при вещно-правни дела, пряко свързани с разделянето на земеделски земи. Нашите подготвени адвокати по имотни дела правят задължително предварително проучване на имота и правото на собственост. Те ще Ви информират за наличието на допълнителни вещни тежести. Освен това ще Ви съветват по време на преговорите за покупка на имота. Ще оформят цялата документация по сделката, включително регистрирането на имота в данъчна общинска служба.

Ще Ви помогнем при:

  • Правни консултации и правно проследяване на историята на имота;
  • Проверка и правни справка относно валидността и наличието на всички необходими документи, легитимиращи собствениците като такива;
  • Правна проверка в съответните служби и проверки в Агенция по вписванията (Имотен регистър) за наличието на вещно-правни тежести върху имота;
  • Проверки надземен и подземен кадастър за наличните комуникации в имота;
  • Проверка и правна подготовка на документи и изготвяне на работен проект за предварителни договори и проект за нотариални актове, при сделки с придобиване или прехвърляне на право на собственост между физически или юридически лица;
  • Подготовка на документи за Договор за учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти;
  • Подготовка на документи и справки относно правен статут на недвижими имоти;
  • Проверка и справки относно вещни права на трети лица;
  • Проверки за наличие на вещно-правни тежести върху недвижими имоти;