Гражданско право

Адвокатската кантора осъществява процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) при нужда от добър адвокат. Кантората има богат опит и с бракоразводни дела по Семейния кодекс (СК), както по исков ред, когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен, така и по взаимно съгласие, когато е налице сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. Можете да се обърнете към Кантората и във връзка с дела за ограничаване или лишаване от родителски права, а също и в производства за определяне на издръжка или нейното увеличаване или намаляване.

В случаите на причинени вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на държавата и общините, на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, както и в случаите на причинени вреди (имуществени и неимуществени) в следствие от неправомерни действия на правозащитни органи, в лицето на Кантората ще намерите професионален екип, който ще Ви защити и представлява в производствата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ).

Адвокатската кантора изготвя и договори, молби, жалби, частни жалби, дава становища и по облигационни и вещни казуси, в това число: изготвяне на искови молби и процесуално представителство в производства за разваляне на договори поради неизпълнение, искови молби за непозволено увреждане в следствие на деликт, неоснователно обогатяване. Кантората може да Ви укаже и професионална помощ при нарушено владение, чрез завеждане на ревандикационни и негаторни искове по Закона за собствеността(ЗС), както и искове за изкупуване на съсобствен имот.

Можете да се обърнете към нас, когато имате нужда от изготвяне на пълномощно – генерално пълномощно (дава широка представителна власт на извършва всякакви действия от името и за сметка на упълномощителя), специално пълномощно, търговско пълномощно, пълномощно за продажба на МПС, пълномощно за закупуване на МПС от чужбина. Кантората изготвя и предварителни договори за продажба на недвижим имот.

Кантората изготвя и:

  • Договори за дарение, характерното за него е, че този договор е едностранен и безвъзмезден и всяко физическо или юридическо лице може да дарява, както и да бъде надарявано;
  • Договори за наем – с него се предоставя временното ползване на определена вещ срещу заплащане на наемна цена. Този договор е двустранен и възмезден;
  • Договори за изработка – при тези договори, изпълнителят се задължава срещу възнаграждение на извърши определена работа и да предаде резултата на другата страна. Договорът за изработка е двустранен, възмезден и неформален, като при него изпълнителят извършва работата самостоятелно и на свой риск;
  • Договори за поръчка- тук едната страна (доверител) възлага на другата страна (довереник) да извърши определени правни действия, които са за сметка и в интерес на доверителя